AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Hüseyni

Nümunənin reyestr kodu : FM0101000006

Bu hava Borçalıda, Qazağın İncə dərəsində “Dastanı” adlanır. Hava mülayim tempdə, lirik xarakterdə səslənir. Melodiyası Rast ladına əsaslanır. Ruhani kökündə ifa edilir. Poetik əsası qoşma janrındadır. S.Vurğunun “Ceyran” şeri üstündə də ifa edilir.