AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Orta sarıtel

Nümunənin reyestr kodu : FM0101000005

Bu hava öz xarakteri, musiqi məzmunu, quruluşu, melodik və ritmik xüsusiyyətləri ilə “Baş sarıtel” havasına yaxındır. Orta Mahur intonasiyaları üzərində qurulmuşdur. Ruhani kökündə ifa edilir və poetik əsası gəraylı janrındadır.