AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Xəttat Müzafəddin Əzizov

1948-ci il yanvarın 10-da Quba rayonunun Alpan kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsini bitirmişdir. 1974-cü ildən (fasilələrlə) AMEA Əlyazmalar İnstitutunda işləyir. Misirdə, Yəməndə və Liviyada tərcüməçi işləmişdir. AMEA Əlyazmalar İnstitutunun hazırladığı elmi-tənqidi mətnlərin kalliqrafik xətlə yazılması M.S.Əzizovun adı ilə bağlıdır. Bundan başqa respublikanın bəzi mədəni və dini obyektlərindəki kalliqrafik yazıların bərpasında və yazılışında yaxından iştirak etmişdir. Həmçinin tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olur; ərəb dilindən tərcümə etdiyi bir neçə kitab institutun qrifi ilə nəşr edilmişdir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı