AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
  • Ünvan: AZ1000, Bakı şəhəri, Hökumət Evi, Ü.Hacıbəyli küçəsi, 84
  • Telefon: (+99 412) 493-99-62
  • E-mail: qeyri-maddi@mct.gov.az

Günün nümunəsi

Ornamentlər

Ornamentlərə romb, kvadrat, çoxbucaqlı ulduz, həndəsiləşmiş nəbati elementlərdən ibarət müxtəlif həndəsi fiqurlar, insan və heyvan təsvirləri daxildir. Müxtəlifliyinə baxmayaraq bunlar aşağıdakı qruplara bölünür: həndəsi, nəbati, zoomorf və antropomorf təsvirlər. Həndəsi ornamentlər qədimliyi ilə seçilir. Belə ornamentlərə Tunc dövrünə aid (e.ə. III-II minillik) keramika və metal mə...

Ətraflı